Vedtægter

§ 1.

Teaterformidlingens navn er “FEMKANTEN” og har hjemsted i Kalundborg Kommune

§ 2.

Teaterformidlingen “FEMKANTEN”s formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende abonnementsordninger i henhold til bekendtgørelse nr 365 af 26. april 2006 med henblik på at fremme teaterinteressen inden for teaterformidlingens område. Herudover kan/bør teaterformidlingen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for for abonnement for børn og voksne.

Teaterformidlingens overskud anvendes udelukkende til teaterformidlingens formål.

Teaterformidlingen medvirker desuden til at skabe tilfredstillinde bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom formidlingen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterformidlingen samarbejder med kulturudvalget i Kalundborg Kommune.

§ 3.

Teaterformidlingen fastlægger de abonnementsordninger, der skal være gældende, idet der kan etableres samarbejder med andre teaterforeninger og udbydere af teater. Ved fastlæggelsen bør der tages behørigt hensyn til sikring af rabat ved samlet køb af flere forestillinger.

Der bør videre rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Videresalg i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.

Formidlingens medlemmer udgøres af abonnenterne.

Ved tegning af abonnement betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.

Teaterformidlingen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, iden den køber forestillinger af det producerende teater og oppebærer formidlingsstilskud, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.

§ 5.

Abonnenterne og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterformidlingens forpligtelser.

§ 6.

Teaterformidlingens bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer og søges sammensat af personer med bredest mulig tilslutning til det lokale miljø. Det bør om muligt tilstræbes, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer teaterfaglig, kunstnerisk, ledelsesmæssig, markedsføringsmæssig og juridisk indsigt.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. Samtlige valg gælder for 2 år, idet 2-5 medlemmer er på valg hvert andet år. Dog er 4-5 medlemmer på valg efter år 1.

Genvalg kan finde sted.

§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.

Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager.

Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterformidlingen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.

§ 8.

Teaterformidlingens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen forvalter formidlingens midler.

Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller anden godkendt revisor.

§ 9.

Generalforsamlingen er teaterformidlingens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har enhver registreret abonnent i den sidst afviklede sæson.

Afstemningen skal ske mundtligt, med mindre 1 abonnent forlanger skriftlig afstemning.

Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i de lokale blade eller eventuelt i næste års program med 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter tid og sted.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Kassereren forelægger regnskab til godkendelse, der orienteres om foreløbig budget for den nye sæson
Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra abonnenterne.
Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor.
Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 abonnenter fremsætter skriftlig begæring herom.

En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 10.

Beslutninger om ændringer i foranstående arbejdsgrundlag eller om teaterformidlingens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 3/5 af abonnementerne er repræsenteret og 3/5 af de afgivne stemmer vedtager forslaget.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanlig varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter der er mødt.

Ved teaterformidlingens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med formidlingens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i foreningen hjemkommune forinden udlodning kan finde sted.

Disse vedtægter blev vedtaget på teaterformidlingens ekstraordinære generalforsamling den 24. februar 2010.